o nás


Kdo nebo co je Družstvo PETEMUS?

Jsme společenství lidí, kteří se rozhodli společně řešit některé osobní potřeby. Využíváme tak výhod, které plynou z hromadných nákupů, nezištného poskytování si věcí nebo služeb navzájem a následného zvyšování kupní síly. Věnujeme se také realizacím akcí veřejných a dobročinných.

Čím se Družstvo PETEMUS liší od jiných spotřebních družstev?

Kromě běžných komerčních činností a zajišťování potřeb svých členů, se Družstvo věnuje veřejným věcem, dobročinné činnosti, zvyšování úrovně vědomostí svých členů a kvalitě tělesného a duševního zdraví. Kromě osobního růstu každého jednotlivce se snažíme zvyšovat kvalitu komunikace mezi sebou navzájem, i ve vztazích s okolím. Snažíme se zlepšovat a zkrášlovat prostředí, ve kterém žijme, i jinak zvyšovat jeho energetickou úroveň.

Proč?

Řadě lidí dnes již nevyhovují některé principy a způsoby chování stávající společnosti. Vzory chování nejvyšších představitelů naší společnosti, a následně pak i jednotlivých členů společnosti, jsou pro řadu členů družstva natolik nepřijatelné, že to v nás vyvolalo potřebu chovat se podle jiných pravidel, než jsou v běžné společnosti zvykem. Je pro nás jen těžko akceptovatelné, že se v podstatě každodenně spolupodílíme, nebo přinejmenším mlčky tolerujeme, nevhodné chování volených představitelů či zastupitelů. Příkladem jsou třeba jejich soustavné boje o energii, moc, peníze, neúčelné hospodaření s veřejnými finančními prostředky, či dokonce různé formy odklánění veřejných zdrojů pro soukromé účely. Jejich důsledkem je pak frustrace, apatie či neochota podílet se na čemkoliv veřejném u většiny členů společnosti.
Chceme se chovat a žít podle pravidel slušnosti, v rámci daným zákony naší společnosti.

Jak toho chceme docílit?

Předně je to snaha prakticky uplatňovat to, co se členové během práce na svém osobním růstu naučili, předáváním zkušeností na další zájemce prostřednictvím organizování seminářů a školení, praktickým zapojováním členů do realizace veřejných projektů, nebo do pomoci druhým.
Doufáme, že osobním příkladem můžeme pomoci ostatním.

Co od toho očekáváme?

Změnu stavu k lepšímu u každého jednotlivce, skupiny a následně celé společnosti.

Jak se dá do podobného systému zapojit?

K Družstvu PETEMUS se může každý připojit tak, že začne využívat jeho služby pro veřejnost, pro členy, nebo zde může nabídnout své výrobky či služby jiným členům družstva. Nejjednodušší formou, jak toho docílit, je přidat se k nám – stát se členem našeho družstva.

Jak se mohu stát členem a co mne to bude stát?

Členem se může stát každý, kdo vyplní přihlášku, zaplatí základní členský vklad ve výši 100 Kč, a schválí ho představenstvo družstva. Následně pak může začít využívat služeb, které jsou dány nabídkou různých organizačních středisek pro různé úrovně členů.

Co jsou to úrovně členů?

Jednotliví členové mají různé možnosti a ceny poskytovaných služeb. Ty jsou dány úrovní, do které je člen zařazen. Postup do vyšších úrovní je dán jeho vlastní aktivitou v oblasti práce a služeb pro druhé, osobním růstem, nebo dalším členským vkladem.

K čemu mne vstup do Družstva zavazuje?

Samotný vstup do družstva k ničemu. Je třeba jen dodržovat stanovy Družstva zveřejněné Obchodním rejstříkem a případné další předpisy, dané zákonem či nejvyššími orgány družstva. Nikdo není k ničemu nucen, ale každý by měl dostát tomu, k čemu se sám svobodně zavázal.

Mohu z družstva vystoupit?

Ano. Všechny tyto náležitosti řeší stanovy družstva a Obchodní zákoník.