Telefony pro členy

By admin - Last updated: Pátek, Únor 7, 2014

Telefony pro členy Družstva PETEMUS

 

V tuto chvíli jsou pro členy Družstva PETEMUS dostupné telefonní služby za zajímavé ceny. Vodafone bohužel nemá zájem nabídnout nám zajímavější cenové tarify, obzvláště v oblasti dat. Hledáme proto jiného poskytovatele.

 

JP

Filed in Nezařazené

Výstavba stránek

By admin - Last updated: Středa, Prosinec 18, 2013

Omlouváme se všem zájemcům, ale tato stránky jsou teprve ve výstavbě, a řada připravovaných funkcí nemusí být ještě plně k dispozici. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz nebo připomínku, kontaktujte nás prosím na některý z uvedených kontaktů.

 

Děkujeme

Filed in Nezařazené

Stanovy Družstva PETEMUS

By admin - Last updated: Úterý, Prosinec 17, 2013

Platné stanovy Družstva PETEMUS naleznete na stránkach justice.

 

Pro jednoduchost je uvádíme níže. Ve formě PDF si je můžete stáhnout zde.

 

Stanovy

Družstva PETEMUS

 

Článek 1

Základní ustanovení a sídlo družstva

1)      Toto družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob za účelem sdružování členů (fyzických i právnických osob), zajišťování jejich společných i individuálních potřeb, snižování jejich provozních i životních nákladů, získávání společných výhod z členství v družstvu, a také za účelem podnikání.

2)      Tyto stanovy jsou základním dokumentem družstva.

3)      Obchodní firmu družstva tvoří její název, jenž zní:  Družstvo PETEMUS

4)      Sídlem družstva je Zlín.

5)      Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva.

6)      Družstvo se zakládá na dobu neurčitou.

 

Článek 2

Předmět podnikání družstva

Družstvo samostatně provádí vlastním jménem a na vlastní odpovědnost soustavnou činnost za účelem dosažení zisku v rozsahu těchto předmětů podnikání:

-          Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

-          Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

-          Výroba elektřiny, distribuce elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou, distribuce elektrické energie (LDS – lokální distribuční soustava)

-          Výroba tepelné energie nepodléhající licenci realizované ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

-          Výroba plynu, distribuce plynu, přenos plynu, obchod s plynem

-          Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků a jejich skladování za účelem dalšího prodeje

-          Služby elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektrických komunikacích, včetně telekomunikacích služeb

-          Zajišťování veřejných komunikačních sítí

-          Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a komunikačních zařízení

-          Zprostředkování zaměstnání

 

Článek 3

Založení a vznik družstva

Pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující členské schůze družstva, složené z osob, které podaly přihlášku do družstva. Průběh ustavující členské schůze družstva, konané dne 3.10.2013 byl osvědčen notářským zápisem.

Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

 

Článek 4

Členství v družstvu

1)      Členství v družstvu je dobrovolné. Členem družstva mohou být fyzické i právnické osoby, po splnění podmínek vzniku členství, vyplývající ze zákona a těchto stanov.

2)      Členství v družstvu vzniká

a)      Při založení družstva dnem jeho vzniku,

b)      Za trvání družstva přijetím za člena rozhodnutím představenstva družstva anebo rozhodnutím členské schůze na základě členské přihlášky,

c)       Převodem členství,

d)      Jiným způsobem stanoveným zákonem, zejména přechodem členství.

Podmínky vzniku členství

3)      Členství v družstvu vzniká uchazeči o členství nebo nabyvateli po splnění níže uvedených podmínek

a)      Při založení družstva jeho vznikem

uchazeči o členství v družstvu, podal-li přihlášku do družstva, zúčastnil-li se ustavující schůze družstva, zavázal-li se na ustavující schůzi k členskému vkladu, zaplatil-li základní členský vklad řádně a včas.

b)      Za trvání družstva přijetím za člena

uchazeči o členství, podal-li přihlášku do družstva, zavázal-li se družstvu zaplatit členský vklad, zaplatil-li základní členský vklad řádně a včas, splnil-li případné další podmínky pro přijetí za člena družstva, o kterých rozhodl příslušný orgáne družstva, rozhodl-li příslušný orgán o jeho přijetí za člena,

c)       Převodem členství

nabyvateli členství, byla-li mezi členem družstva a jinou osobou uzavřena smlouva o převodu členství, byla-li tato smlouva předložena družstvu nebo obdrželo-li družstvo písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství, nabyla-li smlouva o převodu členství účinnosti

d)      Jiným způsobem stanoveným zákonem, zejména přechodem členství

1)      dědici členských práv a povinností zůstavitele, zemřel-li člen družstva, nabylo-li rozhodnutí o projednání dědictví po členu družstva právní moci, požádal-li dědic členského podílu družstvo o členství,

2)      právnímu nástupci člena družstva, zanikla-li právnická osoba, jež byla členem družstva a měl-li takový člen družstva právního nástupce.

 

4)      Přijetí za člena na základě přihlášky po vzniku družstva

a)      Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, popř. firmu, identifikační číslo a sídlo, kontaktní údaje, výši základního členského vkladu a podpis. Přihlašovatel musí být seznámen se stanovami, a dalšími vnitřními předpisy družstva, a musí prohlásit, že se těmito dokumenty bude řídit.

b)      Ke dni podání přihlášky musí být splacen základní členský vklad určený stanovami.

c)       O přijetí na základě přihlášky rozhoduje představenstvo družstva podle zásad daných stanovami. Dnem tohoto rozhodnutí vzniká členství v družstvu, neobsahuje-li rozhodnutí jiné datum.

 

5)      Převod členství

a)      Není vyloučeno, aby člen převedl členská práva a povinnosti na jiného člena družstva. Smlouva o převodu členských práv a povinností na jinou osobu podléhá souhlasu představenstva. Při zamítavém rozhodnutí se může člen odvolat k členské schůzi. Dnem schválení smlouvy o převodu práv a povinností se nabyvatel stává držitelem práv a povinností v rozsahu předávajícího člena, neobsahuje-li rozhodnutí jiný datum vzniku.

b)      Převod členství se děje na základě smlouvy, která musí obsahovat:

i)        Označení účastníků smlouvy

ii)       Ujednání o tom, zda je převod úplatný či bezplatný

iii)     Den převodu členství

iv)     Podpisy smluvních stran

 

6)      Přechod členství

a)      V případě smrti člena přechází členství bez souhlasu družstva na dědice členského podílu, požádá-li dědic o členství.

Dědic členského podílu se stává členem družstva smrtí zemřelého člena družstva, splní-li podmínky vzniku členství.

b)      V případě zániku právnické osoby, která byla členem družstva, přechází členství bez souhlasu družstva na právního nástupce.

Právní nástupce se stává členem zánikem právního předchůdce, splnil-li podmínky vzniku členství

 

7)      Další podmínky vzniku a trvání členství

Další podmínkou vzniku a trvání členství je uzavření smlouvy přistupujícího člena s družstvem o úhradě dalších členských vkladů, sloužících zejména ke krytí administrativních nákladů spojených s poskytováním příslušných služeb. Podmínky této smlouvy stanoví pro každého jednotlivého člena představenstvo v závislosti na volbě zvláštních členských výhod, jichž bude mít člen zájem využívat.

 

 

Článek 5

Zánik členství

1)      Členství v družstvu zaniká zejména:

a)      Písemnou dohodou

b)      Převodem členství

c)       Vystoupením

d)      Vyloučením

e)      Prohlášením konkurzu na majetek člena

f)       Zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku

g)      Pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností

h)      Vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce

i)        Smrtí fyzické osoby, jež byla členem družstva

j)        Zánikem právnické osoby, jež byla členem družstva

k)      Vstupem právnické osoby, jež byla členem družstva, do likvidace

l)        Zánikem družstva

 

Způsob vypořádání členského podílu při zániku členství

 

2)      Při zániku členství za trvání družstva má bývalý člen nárok na vypořádací podíl. V případě smrti člena družstva mají toto právo jeho dědici, nestanou-li se ze zákona a podle těchto stanov členy družstva.

Pro výpočet jeho výše se užijí zásady uvedené v obchodním zákoníku. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství.

Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu, i v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším, než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje.

Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo.

Podíl na zisku při zániku členství

3)      Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na podíl na zisku jen za období trvání členství.

Obnova členství

4)      Jestliže byl zrušen konkurz na majetek člena z jiných důvodů, než pro splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje, jestliže již družstvo vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí jej člen družstvu do dvou měsíců nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu.

 

Článek 6

Způsoby zániku členství

1)      Písemná dohoda

a)      Jestliže se člen a družstvo dohodnou na ukončení členství, zaniká členství dnem uvedeným v dohodě. Dohoda o ukončení členství musí mít písemnou podobu.

b)      V dohodě musí být uvedeny:

i)        Označení účastníků dohody

ii)       Den skončení členství

iii)     Ujednání o vypořádání členského podílu

 

2)      Převod členství

Zánik členství převodem členství upravuje ustanovení článku 4, odst. 5) těchto stanov

3)      Vystoupením

a)      Vystoupení je jednostranný právní úkon člena družstva. Vystoupení musí být provedeno písemně, a nemusí obsahovat důvody vystoupení. Členství v družstvu zaniká po uplynutí tříměsíční výstupní lhůty, která začíná běžet ode dne, kdy bylo vystoupení doručeno představenstvu družstva.

b)      Člen může vzít ve výstupní lhůtě své vystoupení zpět. Se zpětvzetím však musí představenstvo souhlasit.

 

4)      Vyloučení z družstva

a)      Člen družstva může být z družstva vyloučen zejména z těchto důvodů:

i)        Opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti nebo je porušuje závažným způsobem

ii)       Jde o osobu, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu, nebo členu družstva

iii)     Bezdůvodně se obohacuje na úkor družstva

iv)     Užívá družstevního majetku tak, že družstvu vzniká škoda, nebo trpí jakékoliv osobě, aby se takto družstevního majetku užívalo

v)      Nesplatil tři, po sobě jdoucí platby, k jejichž dohodě se zavázal smlouvou s družstvem

b)      O vyloučení, které musí být členu písemně doručeno, rozhoduje na návrh představenstva členská schůze.

c)       V rozhodnutí o vyloučení musí být uveden důvod vyloučení, který nesmí být dodatečně měněn. Rozhodnutí o vyloučení se doručuje členovi do vlastních rukou.

d)      Člen se proti rozhodnutí o vyloučení může odvolat k členské schůzi.

5)      Smrtí člena

Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Zemře-li člen družstva, přechází dnem jeho smrti členství na dědice, požádal-li družstvo o členství.

Dědic, který se nestal členem družstva má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo.

6)      Zánikem družstva

Při zániku družstva zaniká členství dnem jeho výmazu z obchodního rejstříku.

 

Článek 7

Seznam členů družstva

1)      Představenstvo vede seznam všech členů družstva, v němž se zapisuje

a)      Jméno a bydliště, nebo firma a sídlo člena družstva

b)      Výše základního členského vkladu a výše, v níž byl splacen

c)       Počet dalších členských vkladů ke každému základnímu členskému vkladu

2)      Do seznamu představenstvo družstva bez odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností

3)      Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v něm.

 

Článek 8

Práva a povinnosti členů k družstvu a družstva ke členům

1)      Členové družstva mají zejména tato práva

a)      Podílet se na řízení a kontrole družstva prostřednictvím členské schůze a volených orgánů družstva

b)      Podílet se na zisku a podílet se na ostatních výhodách, které toto družstvo poskytuje podle těchto stanov

c)       Volit a být volen do družstevních orgánů

d)      Po zániku členství má člen právo na vypořádací podíl, při zrušení družstva likvidací má právo na podíl na likvidačním zůstatku

e)      Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty a stížnostmi týkající se družstva k jeho orgánům, a být o jejich vyřízení informován

f)       Zavázat se k dalším členským vkladům a k další majetkové účasti na podnikání družstva ve výši a lhůtě určené členskou schůzí.

 

2)      Povinnosti člena jsou zejména

a)      Splatit základní členský vklad, ke kterému se zavázal ve výši a lhůtě stanovených na ustavující schůzi družstva,

b)      Splatit další členské vklady a další majetkovou účast na podnikání družstva, ke kterým se zavázal ve výši a lhůtách stanovených určených členskou schůzí.

c)       Splatit nesplacenou část členského vkladu, ke kterému se zavázal, ještě před dobou jeho splatnosti, na základě rozhodnutí členské schůze, vyžaduje-li to ztráta družstva.

d)      Zaplatit úhrady přesahující členský vklad, určené členskou schůzí na krytí ztrát družstva

e)      Dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy družstva, plnit usnesení orgánů družstva přijatá v rámci jejich kompetence.

f)       Rozvíjet činnost družstva a chránit jeho majetek.

g)      Hradit pravidelné další členské vklady, nebo další majetkovou účast na podnikání družstva ve formě měsíčních plateb souvisejících s administrativními náklady za poskytování služeb, kterých člen využívá, a ke kterým se zavázal smlouvou s družstvem.

 

Článek 9

Majetková účast členů družstva

1)      Základní kapitál družstva tvoří souhrn vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Členské vklady představují základní členský vklad a další členské vklady.

2)      Člen družstva se může zavázat k dalšímu členskému vkladu nebo k další majetkové účasti na podnikání družstva ve výších a lhůtách určených členskou schůzí družstva.

3)      Další majetková účast na podnikání družstva netvoří základní kapitál, ale tvoří jeho vlastní kapitál.

 

Článek 10

Zapisovaný základní kapitál a výše základního členského vkladu

1)      Výše základního kapitálu družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku, činí 70 000 Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých). Ke dni podání návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku musí být celý zapisovaný základní kapitál splacen.

2)      Výše základního členského vkladu činí 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých)

Další členský vklad a další majetková účast

3)      Členové družstva se mohou na základě rozhodnutí představenstva, které určí konkrétní podmínky, zavázat v závislosti na volbě členských výhod, kterých člen hodlá využívat, k dalším členským vkladům. Další členské vklady mohou být určeny i ve formě pravidelné měsíční platby. Obdobně to platí i pro další majetkovou účast na družstvu.

Způsob splácení členských vkladů

4)      Způsob splácení základních členských vkladů při založení družstva stanoví ustavující členská schůze družstva.

5)      Způsob splácení základních členských vkladů při vzniku členství přijetím za člena určuje představenstvo, nerozhodne-li o tom na jeho návrh členská schůze.

6)      Způsob splácení dalších členských vkladů určuje představenstvo, nerozhodne-li o tom na jeho návrh členská schůze jinak.

7)      Obdobně se určuje způsob další majetkové účasti na podnikání družstva.

 

 

Článek 11

Hospodaření družstva

1)      Příjmy družstva tvoří zejména majetková účast členů družstva a zisk z podnikání družstva.

2)      Družstvo rozdělí své příjmy zejména:

a)      K platbě daní a poplatků a k úhradě dalších povinností ke státu a orgánům samosprávy

b)      K tvorbě nedělitelného fondu

c)       K tvorbě dalších fondů, jež družstvo zřídí

d)      K dalším investicím do svých podnikatelských aktivit dle rozhodnutí představenstva,

e)      K rozdělení mezi členy družstva dle rozhodnutí členské schůze

3)      Rozpočet příjmů a výdajů na každý rok předkládá předseda představenstva družstva společně se zprávou o hospodaření družstva členské schůzi.

 

Článek 12

Tvorba a použití nedělitelného fondu a dalších zajišťovacích fondů družstva

1)      Družstvo vytváří při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu z příplatků zakládajících členů. Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne výšky poloviny zapisovaného základního kapitálu družstva. Nedělitelný fond nesmí být za trvání družstva rozdělen mezi členy.

O jeho použití rozhoduje členská schůze tak, že fondu ve shora uvedeném rozsahu se užívá ke krytí ztrát družstva.

2)      Členská schůze se může rozhodnout, že družstvo vytvoří vyšší nedělitelný fond a stanoví podmínky a způsoby pro jeho využití.

3)      Družstvo může rozhodnutím členské schůze vytvářet další zajišťovací fondy, a to jak trvalé, tak i účelové a zároveň stanoví způsoby jejich využití.

 

Článek 13

Obecná ustanovení o orgánech družstva, počet jejich členů a délka jejich funkčního období, způsob ustavování, působnost a způsob jejich svolávání a jednání

1)      Orgány družstva jsou:

a)      Členská schůze

b)      Představenstvo

c)       Kontrolní komise

d)      Prokurista nebo ředitel

2)      Funkční období členů orgánů družstva je pětileté. Opětovné zvolení je možné. Délka funkčního období pro první funkční období je tříleté.

3)      Jednání orgánů svolává jejich předseda písemně alespoň 3 dny předem, a to na adresu bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu členů družstva, případně na jejich e-mailové adresy. K pozvánce se připojí program jednání. Tento program je možné na jednání změnit nebo doplnit jen jsou-li přítomni všichni členové příslušného orgánu a všichni s tím souhlasí.

4)      O každém jednání orgánu družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat zejména:

a)      Datum a místo konání schůze

b)      Projednávané body, případně úkoly a usnesení

c)       Výsledky hlasování

d)      Nepřijaté námitky členů orgánu, kteří požádali o jejich zaprotokolování

e)      Přílohou zápisu je seznam zúčastněných členů, případně plné moci, pozvánky a kopie projednávaných materiálů, je-li to potřebné.

5)      Každý člen družstva má právo vyžádat si zápis včetně příloh ze kteréhokoliv jednání orgánu družstva k nahlédnutí.

6)      Všechny orgány družstva jsou oprávněny jednat, hlasovat a přijímat rozhodnutí prostřednictvím vzdálených komunikačních prostředků, zejména prostřednictvím konferenčních hovorů a e-mailu. Podle možností může být z těchto jednání pořizován zvukový záznam nebo historie e-mailové komunikace. Zapisovatel pořídí z jednání písemný záznam, který se zpřístupní v elektronickém úložišti, přístupném ostatním členům příslušného orgánu družstva.

7)      Představenstvo může jmenovat ředitele družstva nebo prokuristu. Současně stanoví rozsah jeho povinností a pravomocí ve jmenovacím dekretu.

 

Článek 14

Členská schůze

1)      Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Každý člen družstva má právo se jí zúčastnit. Každý člen družstva má při hlasování jeden hlas na každých 100 Kč svého členského vkladu.

2)      Členská schůze se schází jednou za rok. Členská schůze se svolá rovněž v případě, že:

a)      tak rozhodne na svém předchozím jednání

b)      o to písemně požádá jedna třetina členů družstva

c)       o to písemně požádá kontrolní komise

d)      o tom rozhodne představenstvo.

V případě bodů b) a c) musí být uvedeny důvody, které se uvedou rovněž na pozvánce.

3)      Členskou schůzi svolává představenstvo. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi do 40 dnů od doručení žádosti, svolá schůzi osoba pověřená členy, nebo orgánem, který svolání schůze požaduje. Představenstvo je povinno vydat aktuální seznam členů družstva.

Představenstvo připravuje podklady na konání členské schůze. Důvody svolání musí být zařazeny do programu, přičemž ustanovení § 182 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku se použije přiměřeně.

4)      Členská schůze je schopná se usnášet, jsou-li přítomni nebo zastoupeni členové družstva, mající nadpoloviční většinu všech hlasů. K platnosti všech usnesení je třeba většiny hlasů přítomných členů, nestanoví-li zákon, nebo tyto stanovy, že je potřeba vyšší počet hlasů. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva, nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Vzájemné zastupování je možné.

 

5)      Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání, nejpozději 10 dnů před konáním schůze. Náhradní schůze je schopná se usnášet bez ohledu na ustanovení odst. 4.

 

6)      Do působnosti členské schůze náleží:

a)      Měnit stanovy

b)      Volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise a rozhodovat o jejich odměnách

c)       Schvalovat řádnou účetní závěrku,

d)      Rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty,

e)      Rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu,

f)       Rozhodovat o dalších otázkách koncepce a rozvoje družstva,

g)      Rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva,

h)      Rozhodovat o uzavření smluv podle §67a a o jiných významných majetkových dispozicích,

i)        Rozhodovat o dalších podmínkách pro přijetí za člena družstva

j)        Rozhodovat o vyloučení členů družstva

k)      Rozhodovat o přijetí úvěrů

l)        Určovat úhrady přesahující členské vklady na krytí ztrát družstva a ukládat členům družstva povinnosti uhradit je v určené formě a čase.

m)    Ukládat členům družstva povinnost splatit nesplacenou část členského vkladu ještě před dobou její splatnosti, vyžaduje-li to ztráta družstva.

n)      Schvaluje důležité vnitřní směrnice a jejich změny, obzvláště týkající se organizační struktury, limitů plateb, úvěrů, odměn nebo pravidel pro nákupy navrhovaných představenstvem družstva.

p)      Rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví obchodní zákoník, tyto stanovy, či pokud si rozhodnutí těchto záležitostí členská schůze vyhradí.

Jednací pravidla

7)      Jednání schůze řídí svolavatel, většinou předseda představenstva, do doby, než schůze zvolí předsedajícího schůze.

a)      Oznámí zjištěnou účast, případně zvolí mandátovou komisi

b)      Zvolí předsedajícího a dva ověřovatele zápisu.

c)       Je-li schůze usnášeníschopná, nechá hlasovat o navrženém programu. Každý člen může navrhnout změnu programu, o které nechá předsedající následně hlasovat. Nejdříve se hlasuje o návrhu svolavatele nebo předsedy schůze a poté o protinávrhu členů družstva. Byl-li návrh přijat, o protinávrhu se již nehlasuje. Není-li schůze usnášení schopná, je stanoven termín náhradní členské schůze a následně je schůze rozpuštěna.

d)      Následuje volba zapisovatele a komisí – návrhové, volební a jiných, jsou-li potřeba

e)      Následuje zbytek schůze dle programu, na závěr se hlasuje o přijatých úkolech a usneseních.

8)      Představenstvo je povinno vyhotovit zápis, který podepíše předseda, zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. Představenstvo zajistí zpřístupnění opisu všem členům družstva.

 

Článek 15

Představenstvo

1)      Představenstvo je statutárním orgánem družstva.

2)      Představenstvo má čtyři členy, volené členskou schůzí z členů družstva starších 18 let, případně zástupců právnických osob, které jsou členy družstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.

3)      Předsedu a místopředsedu představenstva volí členská schůze.

4)      Za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva, a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Jsou statutárními zástupci družstva, kteří mají právo jednat jménem družstva. Na základě jejich plné moci mohou v některých dalších věcech jednat i jejich zplnomocnění zástupci.

5)      Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisů předsedy představenstva a dalšího člena představenstva nebo místopředsedy představenstva. Za družstvo může jednat rovněž zmocněnec na základě plné moci udělené představenstvem.

6)      Schůze představenstva řídí předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda.

7)      Představenstvo zejména:

a)      Plní úkoly a usnesení členské schůze

b)      Řídí činnost družstva a jedná jménem družstva navenek

c)       Rozhoduje o nových členech družstva a jedná o vyloučení členů

d)      Rozhoduje o všech dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do pravomoci představenstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem, nebo těmito stanovami svěřeny jinému orgánu družstva.

e)      Svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro jejich jednání, včetně účetní závěrky a návrhu na rozdělení a užití zisku.

8)      Představenstvo se schází podle potřeby, svolává ho a řídí předseda nebo místopředseda.

9)      Jednání představenstva se jako host může účastnit kterýkoliv člen kontrolní komise.

10)   Představenstvo je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

11)    K přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

12)   Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který obdrží všichni členové představenstva a kontrolní komise.

 

Článek 16

Kontrolní komise

1)      Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Ze své činnosti se zodpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na všech ostatních orgánech družstva.

2)      Kontrolní komise má 3 členy. Každý člen má jeden hlas. Na svém prvním zasedání si komise zvolí svého předsedu.

3)      Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.

4)      Každý člen komise se může dle vlastního uvážení zúčastnit schůze představenstva.

5)      Kontrolní komise se vyjadřuje k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát.

6)      Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo, a požaduje po něm zjednání nápravy.

7)      Kontrolní komise může po představenstvu požadovat jakékoliv informace, týkající se činnosti představenstva a hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo na postavení družstva a jeho členů.

8)      Ujednání o hlasování a usnášeníschopnosti jsou obdobná, jako u představenstva.

 

Článek 17

Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření

1)      Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku, kterou představenstvo předloží výroční členské schůzi, společně s návrhem na způsob rozdělení a užití zisku, případně způsob krytí ztráty.

2)      Představenstvo zabezpečuje rovněž vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, obsahující přehled činností v uplynulém roce, jakož i navrhované záměry pro příští období. Zprávu rovněž projednává výroční členská schůze.

3)      Představenstvo zajistí zpřístupnění výroční zprávy (včetně návrhu na rozdělení zisku, popřípadě úhrady ztráty) všem členům družstva.

 

Článek 18

Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva

1)      Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

 

2)      Družstvo se zrušuje:

a)      usnesením členské schůze

b)      zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující

c)       rozhodnutím soudu

 

3)      O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis.

 

4)      Členská schůze může rozhodnout, že družstvo zrušuje:

 

a)      S likvidací,

i)        Nestanoví-li zákon jinak, vstupuje zrušené družstvo do likvidace. Likvidátoři jsou jmenováni způsobem uvedeným ve stanovách družstva, jinak je jmenuje členská schůze.

ii)       Likvidátoři jsou povinni vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projednává členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu družstva.

iii)     Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy tak, že se členům družstva vyplatí splacená část jejich členského vkladu. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň jeden rok. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi tyto členy podle rozsahu, v jaké se podílejí na základním kapitálu družstva. Na vrácení nepeněžitých vkladů se použije přiměřeně ustanovení § 234 odst. 1 zákona.

iv)     Každý člen družstva nebo jiná oprávněná osoba může do tří měsíců ode dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne zároveň o rozdělení likvidačního zůstatku. Do uplynutí lhůty tří měsíců nebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek rozdělen.

 

b)      Bez likvidace formou rozdělení, sloučení, splynutí nebo jiným způsobem přeměny,

 

5)      Soud může na návrh státního orgánu, orgánu nebo člena družstva nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho likvidaci, jestliže:

a)      počet členů družstva klesl pod počet stanovený v § 221 odst. 4 zákona

b)      souhrn členských vkladů klesl pod částku stanovenou v § 223 odst. 2 zákona

c)       uplynuly dva roky ode dne, kdy skončilo funkční období orgánů družstva a nebyly zvoleny nové orgány, nebo byla porušena povinnost svolat členskou schůzi, anebo družstvo po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost

d)      družstvo porušilo povinnost vytvářet nedělitelný fond

e)      družstvo porušuje ustanovení § 56 odst. 3 zákona

f)       založením, splynutím nebo sloučením družstva byl porušen zákon

 

6)      Soud stanoví před rozhodnutím o zrušení družstva lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo zrušení navrženo, jestliže je jeho odstranění možné.

 

 

Článek 18

Závěrečná ustanovení

1)      O stížnostech a podnětech členů družstva rozhodují oslovené orgány nejpozději do 60 dnů. O jejich vyřízení informují orgány družstva člena písemně.

2)      Pokud členská schůze nezřídí smírčí komisi, je nejvyšším orgánem pro rozhodnutí sporu mezi členy představenstvo, nebo členská schůze.

3)      Spory mezi členy a družstvem vyplývající z právních vztahů rozhodují příslušné soudy.

Ve věcech, v těchto stanovách neuvedených, jakož i v případě, že se změnou právních předpisů stane některé ustanovení těchto stanov neúčinným, se použijí přiměřeně příslušná ustanovení právních předpisů, která jsou svým obsahem a účelem této věci nejbližší.

4) Toto úplné znění stanov bylo schváleno na ustavující členské schůzi, dne 3. 10. 2013.

Filed in Nezařazené